Handelsbetingelser

 1. AFTALEGRUNDLAGET
  Disse handelsbetingelser gælder for alle opgaver, der påbegyndes af Bunch Bygningsfysik, medmindre de er fraveget ved særskilt rådgiveraftale, der i så fald har forrang.Handelsbetingelserne udgør sammen med accepteret tilbud eller overslag (estimat) aftalegrundlaget mellem bygherren og Bunch Bygningsfysik.

  Herudover gælder ABR Forenklet med de fravigelser, der følger af tilbuddet eller disse handelsbetingelser.

 2. FORBRUGERE
  I forbrugerforhold, hvor rådgivningshonoraret er under kr. 100.000,- inkl. moms, typisk ved opgaver på en- og tofamilieshuse, lejligheder, sommerhuse og lignende, gælder GBF 19 (Generelle Bestemmelser i forbrugeraftaler 2019) med de fravigelser, der følger af tilbuddet eller disse handelsbetingelser.
 3. FORTRYDELSESRET
  Bygherren har en fortrydelsesret på 14 dage. Fristen løber fra aftalens indgåelse.Hvis aftalen eksempelvis er indgået d. 1., og bygherren ønsker at benytte sin fortrydelsesret, skal fortrydelse meddeles senest d. 15. ds.

  Ønsker bygherren at udnytte sin fortrydelsesret, skal bygherren inden udløbet af fortrydelsesfristen, ved afgivelse af en utvetydig skriftlig erklæring, give Bunch Bygningsfysik meddelelse herom.

  Dette kan eksempelvis ske ved fremsendelse af e-mail til denne e-mailadresse [email protected] ved angivelse af ”Fortrydelse” i emnefeltet samt henvisning til tilbuddet eller aftalen.

  Efter bygherren har accepteret Bunch Bygningsfysiks tilbud eller indgået aftale om rådgivningsydelse, accepterer bygherren udtrykkeligt, at Bunch Bygningsfysik igangsætter arbejdet.

  Ved fortrydelse inden fristens udløb, vil bygherren blive pålagt at betale for den del af ydelsen, som allerede er ydet.

  Bygherren vil i så fald blive opkrævet honorar efter medgået tid for den leverede del af ydelsen. Der afregnes pr. påbegyndt time med en timepris på kr. 1.300,- ekskl. moms.

  Hvis Bunch Bygningsfysik har afholdt udgifter til ekstern bistand, vil disse ligeledes blive opkrævet af bygherren.

  I de forbrugerforhold, hvor GBF er aftalt, jf. ovenstående punkt ”FORBRUGERE”, har Bygherren en tidsubegrænset afbestillingsret, jf. GBF § 7.4-7.8. Det betyder, at Bygherren, kan afbestille en aftalt opgave, idet der dog skal betales for den del af ydelsen, der er udført samt afholdte udgifter mv. Se nærmere GBF § 7.4-7.8.

  Afbestillingsretten gælder kun, hvor aftale er indgået med en bygherre, der er forbruger.

 4. TILBUD OG OVERSLAG
  Tilbud og overslag fra Bunch Bygningsfysik indeholder alene ydelser leveret af Bunch Bygningsfysik og eventuelle oplistede ydelser fra underrådgivere.Udgifter til andre rådgivere, herunder landinspektør, geotekniske undersøgelser og andre lignende eksterne ydelser, jf. ABR Forenklet § 6, stk. 1 er generelt ikke indeholdt.
 5. UDSKYDELSE AF OPSTARTSTIDSPUNKT
  Bygherren har ikke adgang til at udskyde Bunch Bygningsfysiks løsning af opgaven, hvilket betyder, at Bygherrens udskydelse anses som en afbestilling af opgaven, jf. ABR Forenklet § 41.Det betyder, at ABR Forenklet § 40, om Bygherrens ret til at udskyde løsning af opgaven, ikke finder anvendelse.I forbrugerforhold, hvor GBF 19 er aftalt, finder GBF 19 § 7.1-7.3, om Bygherrens ret til at udskyde løsning af opgaven, ikke anvendelse.

  Bunch Bygningsfysik har ret til at få dækket det tab og de omkostninger, som Bunch Bygningsfysik påføres i forbindelse med afbestillingen, herunder udgifter til ekstern bistand og løn til overflødiggjort arbejdskraft mv. Lønudgifter omfatter både løn til medarbejdere og indehavere.

  Er der allerede brugt tid på opgaven forud for afbestillingen, vil Bygherren blive opkrævet honorar efter medgået tid herfor. Der afregnes pr. påbegyndt time med den i tilbuddet oplyste timepris ekskl. moms.

 6. RÅDGIVERENS YDELSER
  Bunch Bygningsfysiks ydelse er beskrevet i udbudsmaterialet.Ved mindre opgaver, f.eks. rådgivningsopgaver, hvor der ikke er et udbudsmateriale, er Bunch Bygningsfysiks ydelser beskrevet i det fremsendte tilbud eller estimat.

  Projekteringsledelse, byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning er ikke indeholdt i Bunch Bygningsfysiks ydelser, medmindre andet er aftalt, jf. herved ABR Forenklet §4, stk. 3.

  Rådgivning eller teknisk bistand, som ikke er udtrykkeligt omfattet af Bunch Bygningsfysiks tilbud, udføres efter medgået tid med kr. 1.300,- ekskl. moms pr. time. Der afregnes pr. påbegyndt time, jf. ABR Forenklet § 17 og GBF punkt 4.

 7. BETALINGSBETINGELSER
  Bunch Bygningsfysik fakturerer for sine ydelser løbende.Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato.
 8. UDLÆG
  Udlæg, jf. ABR Forenklet § 23, stk. 6, og GBF 19 § 6, stk. 2, skal aftales forud med Bygherren og foretages økonomisk fordelagtigt for denne.Herudover refunderer Bygherren rejseudgifter i forbindelse med opgavens løsning f.eks. til broafgifter, fly/togrejser, overnatning og fortæring i forbindelse med rejser og møder, samt km-godtgørelse i henhold til statens takser.
 9. ANSVARSBEGRÆNSNING
  Bunch Bygningsfysiks samlede ansvar er begrænset til 2 x af det betalte honorars størrelse, uanset antallet af skader. Dette ansvar gælder tingskader og/eller formuetab og personskader samt mangel- og forsinkelsesansvar. Jf. ABR 18 § 49 stk. 2 er konventionalbod ikke gældende.Har Bygherren tegnet en projektansvarsforsikring, der dækker Bunch Bygningsfysiks og underrådgiveres ansvar, vil dette ansvar være beløbsmæssigt begrænset til dækningssummen på projektansvarsforsikringen herunder til en eventuel restsum, hvis der allerede er sket udbetaling.

  Ansvarsbegrænsningerne i ABR Forenklet § 38 og GBF 19 § 9 finder anvendelse med de eventuelle modifikationer, der følger af ovenstående ansvarsbegrænsning.

 10. TVISTER
  Tvister, der opstår i forbindelse med disse handelsbetingelser, skal løses på Disputs.com med følgende løsningstrappe:

  1. Forligsforsøg ved blind bids
  2. Mediation
  3. Forligsforsøg ved blind bids
  4. Almindelig voldgift med én juridisk voldgiftsdommer og eventuelt sagkyndig bisidder, hvis voldgiftsdommeren finder det påkrævet.

  Hvis Klienten er en forbruger gælder ovenstående kun, hvis klienten også ønsker dette, når tvisten er opstået, ellers skal tvisten løses ved domstolene.

Vedbæk, 2024-07-15

Download som PDF: BBF-Handelsbetingelser-2024-07-15